Kilusan para sa Tunay na Repormang Agraryo

Published Mar 16, 2011

(KTRA, or Movement for Genuine Agrarian Reform)